تخفیف!

آشنایی با مدیریت فرآیند

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

توضیحات

آشنایی با مدیریت فرآیند ۶ ساعت هر ۶ ساعت