مدیریت صنعتی مازندران

آموزش

این سازمان تا کنون موفق شده که بیش از ۱۵۰۰ نفر از دانشجویان در سطوح مختلف آموزشی را ، فارغ التحصیل نماید .

مفتخریم که جمع کثیری از مدیران ارشد دولتی استان در مراکز دولتی و همچنین بسیاری از مدیران ارشد ، مدیران عامل و صاحبان کسب و کار های خصوصی را تنها گوشه ای از نتیجه خدمات صادقانه ارائه شده در طول این چند سال بدانیم.

۱- خرید  دوره های بلند مدت

۲- خرید دوره های کوتاه مدت

۳- مراحل انجام کار پایان نامه دوره DBA

۴-مراحل انجام کار صدور گواهینامه دوره DBA

مشاوره

در حال حاضر رویکرد سازمان مدیریت  صنعتی مازندران از گسترش جغرافیایی بازار به سمت تمرکز ، نفوذ و تنوع محصول در همین استان تغییر پیدا نموده است . در این راستا جمع علمی پر توان سازمان توانستند اولین مرکز پژوهشی بهبود فرآیندهای سازمان را  تحت نظر  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس نمایند و امیدوارند که در آینده نزدیک آن را به پژوهشگاه مدیریت ارتقاء دهند.

تحقیق

راهبران بخش کسب و کار را در هر اندازه ای از حجم فعالیت، برای حضور در شرایط پیش رو یاری کند.

به بنگاه های اقتصادی کشور در زمینه اتخاذ استراتژی های مناسب در راستای طراحی و اجرای تغییر و تحولات موثر برای ارتقاء سطح عملکرد و بهره وری آنها کمک کند.

دانش نظری و مهارت های مورد نیاز رهبران و مدیران سازمان ها (در شرایط فعلی و آینده) را توسعه دهد.

به مـدیران و سـیاسـتگـذاران در تشخیص مسائل و چالشهای فرارو و انتخاب راهبردها از طریق مشاوره و پژوهش یاری رساند.