دوره های کوتاه مدت سازمان

دوره های کوتاه مدت سازمان عبارتست از دوره های تخصصی ، حرفه ای و عمومی که بعد از انتخاب اطلاعات دقیق را کسب می کنید.