دوره های مدیریت کیفیت و مهندسی صنایع

دوره های مدیریت کیفیت و مهندسی صنایع
ردیف عنوان دوره ساعت پیشنهادی دوره قیمت
۱ ممیزی داخلی کیفیت مبتنی بر ISO 9000 ۶ ساعت  
۲ الزامات سیستم مدیریت محیط زیستISO14000 ۶ ساعت  
۳ الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیISO18000 ۶ ساعت  
۴ کنترل کیفیت آماری SPC ۶ ساعت  
۵ گسترش عملکرد کیفیت QFD ۶ ساعت  
۶ هفت ابزار کیفیت ۷TOOLS ۶ ساعت  
۷ مدل EFQM و جایزه ملی کیفیت ۶ ساعت  
۸ بهبود فرآیند با رویکرد گمباکایزن ۶ ساعت  
۹ آشنایی با شش سیگما  ۶ Sigma ۶ ساعت  
۱۰ سنجش کیفیت خدمات Service Quality ۶ ساعت  
۱۱ تحلیل خطا و اثرات آن FMEA ۶ ساعت  
۱۲ خطاناپذیری سیستم (POKA  YOKE) ۶ ساعت  
۱۳ هزینه یابی کیفیت ( COQ) ۶ ساعت  
۱۴ مدیریت ایمنی در مواد غذایی HACCP ۶ ساعت  
۱۵ استاندارد مدیریت مواد غذایی ISO 22000 ۶ ساعت  
۱۶ ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO/IEC 17025 ۶ ساعت  
۱۷ آشنایی با مدیریت فرآیند ۶ ساعت  
۱۸ سیستم مدیریت ناب ۶ ساعت  
۱۹ نظام آراستگی ۵S ۶ ساعت  
۲۰ اصول و فنون نمونه برداری Sampling ۶ ساعت  
۲۱ تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری MSA ۶ ساعت  
۲۲ لجستیک و مدیریت زنجیره تامین SCM ۶ ساعت  
۲۳ انبارداری و مدیریت انبار ۶ ساعت  
۲۴ طراحی آزمایشها DOE ۶ ساعت  
۲۵ مدیریت کیفیت جامع ۶ ساعت  
۲۶ کالیبراسیون عمومی ۶ ساعت  
۲۷ ارزیابی اقتصادی طرح های صنعتی ۶ ساعت  
۲۸ مهندسی خلاقیت TRIZE ۶ ساعت  
۲۹ مدیریت بهره وری ۱۲ ساعت  

دوره های مدیریت و سازمان

دوره های مدیریت و سازمان
ردیف عنوان دوره ساعت پیشنهادی دوره قیمت
۱ مهارت سرپرستی (مقدماتی) ۱۲ ساعت  
۲ مهارت سرپرستی (پیش رفته) ۱۲ ساعت  
۳ اصول رهبری در سازمان ها ۱۲ ساعت  
۴ طراحی ساختار و طراحی سازمان ۱۲ ساعت  
۵ مدیریت استراتژیک در سازمان ۱۲ ساعت  
۶ نگرش سیستمی ۱۲ ساعت  
۷ ارزیابی سازمان بر اساس BSC ۱۲ ساعت  
۸ مدیریت زمان ۶ ساعت  
۹ کارگاه مدیریت استراتژیک ۱۲ ساعت  
۱۰ سیستم پیشنهادات و انتقادات ۱۲ ساعت  
۱۱ سیستم های اطلاعات مدیریت(MIS) ۶ ساعت  
۱۲ تحقیق و توسعه (R&D) و نقش و استقرار آن درسازمان ها ۱۲ ساعت  
۱۳ طرح تحول نظام اداری ۱۲ ساعت  
۱۴ مدیریت مالی برای مدیران و کارشناسان غیرمالی ۱۲ ساعت  
۱۵ مسئولیت اجتماعی چیست و چگونه بوجود می آید ۶ ساعت  
۱۶ مدیریت کیفیت خدمات در سازمان ها ۶ ساعت  
۱۷ مدیریت خصوصی سازی و برونسپاری ۶ ساعت  
۱۸ کارآفرینی سازمانی ۶ ساعت  
۱۹ مدیریت دانش و فناوری اطلاعات ۶ ساعت  

دوره های مدیریت امور اداری و پرسنلی

دوره های مدیریت امور اداری و پرسنلی
ردیف عنوان دوره ساعت پیشنهادی دوره قیمت
۱ آموزش مکاتبات اداری ۶ ساعت  
۲ فن مدیریت جلسه ۶ ساعت  
۳ آیین نامه های پرسنلی ۶ ساعت  
۴ قوانین کار و شیوه های عقد قرار داد کارکنان ۶ ساعت  
۵ اتوماسیون اداری ۶ ساعت  
۶ آموزش منشی گری و مسئول دفتر ۶ ساعت  
۷ شیوه های بایگانی اسناد و مدارک ۶ ساعت  
۸ مدیریت خدمات پرسنلی و امور رفاهی ۶ ساعت  
۹ اصول تجزیه و تحلیل سیستم و فرآیندها ۱۲ ساعت  
۱۰  حفاظت فیزیکی (وظایف انتظامات سازمان‌ها) ۶ ساعت  
۱۱ طرح تکریم ارباب رجوع ۶ ساعت  
۱۲ مدیریت روابط عمومی ۶ ساعت  
۱۳ خدمات حرفه ای آبدارخانه ۶ ساعت  
۱۴ مهارت های کلیدی ویژه مسئولین دفاتر مدیران ۶ ساعت  
۱۵ اصول و آداب تشریفات ۶ ساعت  
۱۶ مدیریت امور اداری و کارگزینی ۶ ساعت  
۱۷ مسئولین دفاتر مدیران ۶ ساعت  

دوره های مدیریت رفتار سازمانی

دوره های مدیریت رفتار سازمانی
ردیف عنوان دوره ساعت پیشنهادی دوره قیمت
۱ مدیریت رفتار سازمانی (مقدماتی) ۱۲ ساعت  
۲ مدیریت رفتار سازمانی (پیشرفته) ۱۲ ساعت  
۳ مدیریت انگیزش در کارکنان سازمان ۶ ساعت  
۴ نگرش، ادراک و یادگیری کارکنان ۶ ساعت  
۵ مبانی تصمیم گیری و روش حل مسئله ۶ ساعت  
۶ تیم سازی و کار گروهی ۶ ساعت  
۷ مدیریت ارتباطات موثر ۱۲ ساعت  
۸ فنون مذاکره ۶ ساعت  
۹ مدیریت تعارض و مهارت انتقاد ۶ ساعت  
۱۰ تفکر خلاق و نوآوری ۶ ساعت  
۱۱ رفتار سیاسی در سازمان ۶ ساعت  
۱۲ مدیریت تغییر  و مدیریت تحول ۱۲ ساعت  
۱۳ مدیریت استرس ۶ ساعت  
۱۴ هوشمندی سازمانی (هوش هیجانی) ۱۲ ساعت  
۱۵ رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان ۶ ساعت  
۱۶ توانمند سازی نیروی انسانی در سازمان ۶ ساعت  
۱۷ رفتار شهروندی در سازمان ۶ ساعت  
۱۸ عدالت سازمانی چیست و چگونه ساخته می شود ۶ ساعت  
۱۹ شیوه های شکل گیری اعتماد سازمانی ۶ ساعت  
۲۰ شخصیت شناسی کارکنان ۶ ساعت  
۲۱ کیفیت زندگی کاری کارکنان ۶ ساعت  
۲۲ مدیریت سبک زندگی کارکنان ۶ ساعت  
۲۳ اخلاق حرفه ای ۶ ساعت  
۲۴ هوشمندی سازمانی (فرهنگی) ۶ ساعت  
۲۵ فرهنگ سازمان ۶ ساعت  
۲۶ معنویت سازمانی ۶ ساعت  
۲۷ مدیریت اسلامی و اخلاق اسلامی در کار ۶ ساعت  

دوره های مدیریت منابع انسانی

دوره های مدیریت منابع انسانی
ردیف عنوان دوره ساعت پیشنهادی دوره قیمت
۱ مدیریت منابع انسانی (استاندارد ۳۴۰۰۰) ۶ تا ۱۲ ساعت  
۲ تجزیه و تحلیل و طراحی مشاغل در سازمان ۶ تا ۱۲ ساعت  
۳ مدیریت جذب ، گزینش و استخدام ۶ تا ۱۲ ساعت  
۴ مدیریت( ارزیابی) عملکرد کارکنان ۶ تا ۱۲ ساعت  
۵ مدیریت آموزش کارکنان(ISO 15000) ۶ تا ۱۲ ساعت  
۶ نظام جانشین پروری و مسیر ارتقاء شغلی ۶ تا ۱۲ ساعت  
۷ مدیریت استعداد در سازمان ۶ تا ۱۲ ساعت  
۸ مدیریت نظام جبران خدمت (حقوق و مزایا) ۶ تا ۱۲ ساعت  
۹ مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی(OHSAS) ۶ ساعت  
۱۰ فرسودگی شغلی  و اعتیاد به کار ۶ ساعت
۱۱ مدیریت استراتژیک منابع انسانی ۶ تا ۱۲ ساعت
۱۲ مدل تعالی مدیریت منابع انسانی (جایزه تعالی) ۶ تا ۱۲ ساعت
۱۳ مدیریت سرمایه های فکری در سازمان ۶ ساعت
۱۴ مانیتورینگ فرآیند آموزش ۶ ساعت
۱۵ ارتقای اثربخشی آموزش ها ۶ ساعت
۱۶ رویکردهای نو در طراحی برنامه ریزی آموزشی ۶ ساعت
۱۷ متدلوژی سنجش اثربخشی دوره های آموزشی ۶ ساعت
۱۸ متدلوژی نیازسنجی آموزشی ۶ ساعت
۱۹ موانع پیشرفت زنان در سازمان و سقف شیشه ای ۶ ساعت
۲۰ سرمایه های انسانی ، تنها مزیت رقابتی ۶ ساعت
۲۱ ترک خدمت و بازنشستگی ۶ ساعت
۲۲ ویژگی های کارکنان حرفه ای ۶ ساعت
۲۳ آشنایی با مسئولیت ها و اهداف مدیریت منابع انسانی ۶ ساعت

خوش آمدید

به سایت سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان مازندران خوش آمدید.

سازمان مدیریت صنعتی مازندران در سال ۱۳۸۲ با اخذ نمایندگی انحصاری از سازمان مدیریت صنعتی ایران موفق شد هفتمین مرکز سازمان در کشور باشد.

تعدادی از برجسته ترین اساتید کشور و اعضاء هیئت علمی دانشگاه های تهران ، علم و صنعت ، مازندران ، آزاد اسلامی که مازندرانی بوده و نسبت به این استان سرسبز احساس دین می کردند ، پس از سال ها تلاش توانستند پرچم این نهاد دیرپای مدیریت در کشور را ، در شمال کشور به اهتزاز در آورند ، در بدو امر دفتر مرکزی شمال کشور در ساری و سپس در گرگان مرکز استان گلستان نیز تاسیس شد که اکنون پس از به ثمر نشستن این نهال مدیریت آن به همکاران محترم آن استان واگذار گردید.