مراحل انجام کار صدور گواهینامه دوره DBA

  1. ارسال مدارک اسکن شده به سازمان مرکزی ( عکس،کارت ملی، شناسنامه، مدرک کارشناسی ارشد، تاییدیه مدرک کارشناسی ارشد، ریزنمرات)
  2. ارسال نظر کمیته رساله مبنی بر تایید دفاع دانشجو به سازمان مرکزی
  3. ارسال فرم های صورت جلسات پیش دفاع و دفاع به سازمان مرکزی
  4. ارسال فرم روز دفاع مبنی بر تعیین نمره و نظرات داوران
  5. دریافت گواهینامه فارغ التحصیلی دانشجو از سازمان مرکزی
  6. تسویه حساب نهایی دانشجو و دریافت مدرک تحصیلی
  7. تحویل گواهینامه به دانشجو و اخذ امضاء مبنی بر تعهد نامه دریافت گواهینامه