دوره های نرم افزار

دوره های نرم افزار
ردیف عنوان دوره ساعت پیشنهادی دوره قیمت
۱ دوره آموزشی ICDL ( مهارت هفت گانه) ۱۲۰ ساعت  
۲ دوره آموزش SPSS و تحلیل آماری ۴۰ ساعت  
۳ دوره آموزش فتوشاپ ۲۰ ساعت  
۴ دوره آموزش MINITAB ۲۰ ساعت  
۵ دوره آموزش PLS ۲۰ ساعت  
۶ دوره آموزش LISREL ۲۰ ساعت  
۷ دوره آموزش AMOS ۲۰ ساعت  
۸ دوره آموزش MATLAB ۲۰ ساعت  
۹ دوره آموزش DEMATEL ۲۰ ساعت  
۱۰ دوره آموزش EXPERT CHOICE ۲۰ ساعت  
۱۱ دوره آموزش EXCELL پیشرفته ۲۰ ساعت