دوره های مدیریت کیفیت و مهندسی صنایع

دوره های مدیریت کیفیت و مهندسی صنایع
ردیف عنوان دوره ساعت پیشنهادی دوره قیمت
۱ ممیزی داخلی کیفیت مبتنی بر ISO 9000 ۶ ساعت  
۲ الزامات سیستم مدیریت محیط زیستISO14000 ۶ ساعت  
۳ الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیISO18000 ۶ ساعت  
۴ کنترل کیفیت آماری SPC ۶ ساعت  
۵ گسترش عملکرد کیفیت QFD ۶ ساعت  
۶ هفت ابزار کیفیت ۷TOOLS ۶ ساعت  
۷ مدل EFQM و جایزه ملی کیفیت ۶ ساعت  
۸ بهبود فرآیند با رویکرد گمباکایزن ۶ ساعت  
۹ آشنایی با شش سیگما  ۶ Sigma ۶ ساعت  
۱۰ سنجش کیفیت خدمات Service Quality ۶ ساعت  
۱۱ تحلیل خطا و اثرات آن FMEA ۶ ساعت  
۱۲ خطاناپذیری سیستم (POKA  YOKE) ۶ ساعت  
۱۳ هزینه یابی کیفیت ( COQ) ۶ ساعت  
۱۴ مدیریت ایمنی در مواد غذایی HACCP ۶ ساعت  
۱۵ استاندارد مدیریت مواد غذایی ISO 22000 ۶ ساعت  
۱۶ ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO/IEC 17025 ۶ ساعت  
۱۷ آشنایی با مدیریت فرآیند ۶ ساعت  
۱۸ سیستم مدیریت ناب ۶ ساعت  
۱۹ نظام آراستگی ۵S ۶ ساعت  
۲۰ اصول و فنون نمونه برداری Sampling ۶ ساعت  
۲۱ تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری MSA ۶ ساعت  
۲۲ لجستیک و مدیریت زنجیره تامین SCM ۶ ساعت  
۲۳ انبارداری و مدیریت انبار ۶ ساعت  
۲۴ طراحی آزمایشها DOE ۶ ساعت  
۲۵ مدیریت کیفیت جامع ۶ ساعت  
۲۶ کالیبراسیون عمومی ۶ ساعت  
۲۷ ارزیابی اقتصادی طرح های صنعتی ۶ ساعت  
۲۸ مهندسی خلاقیت TRIZE ۶ ساعت  
۲۹ مدیریت بهره وری ۱۲ ساعت