دوره های مدیریت و سازمان

دوره های مدیریت و سازمان
ردیف عنوان دوره ساعت پیشنهادی دوره قیمت
۱ مهارت سرپرستی (مقدماتی) ۱۲ ساعت  
۲ مهارت سرپرستی (پیش رفته) ۱۲ ساعت  
۳ اصول رهبری در سازمان ها ۱۲ ساعت  
۴ طراحی ساختار و طراحی سازمان ۱۲ ساعت  
۵ مدیریت استراتژیک در سازمان ۱۲ ساعت  
۶ نگرش سیستمی ۱۲ ساعت  
۷ ارزیابی سازمان بر اساس BSC ۱۲ ساعت  
۸ مدیریت زمان ۶ ساعت  
۹ کارگاه مدیریت استراتژیک ۱۲ ساعت  
۱۰ سیستم پیشنهادات و انتقادات ۱۲ ساعت  
۱۱ سیستم های اطلاعات مدیریت(MIS) ۶ ساعت  
۱۲ تحقیق و توسعه (R&D) و نقش و استقرار آن درسازمان ها ۱۲ ساعت  
۱۳ طرح تحول نظام اداری ۱۲ ساعت  
۱۴ مدیریت مالی برای مدیران و کارشناسان غیرمالی ۱۲ ساعت  
۱۵ مسئولیت اجتماعی چیست و چگونه بوجود می آید ۶ ساعت  
۱۶ مدیریت کیفیت خدمات در سازمان ها ۶ ساعت  
۱۷ مدیریت خصوصی سازی و برونسپاری ۶ ساعت  
۱۸ کارآفرینی سازمانی ۶ ساعت  
۱۹ مدیریت دانش و فناوری اطلاعات ۶ ساعت