دوره های مدیریت منابع انسانی

دوره های مدیریت منابع انسانی
ردیف عنوان دوره ساعت پیشنهادی دوره قیمت
۱ مدیریت منابع انسانی (استاندارد ۳۴۰۰۰) ۶ تا ۱۲ ساعت  
۲ تجزیه و تحلیل و طراحی مشاغل در سازمان ۶ تا ۱۲ ساعت  
۳ مدیریت جذب ، گزینش و استخدام ۶ تا ۱۲ ساعت  
۴ مدیریت( ارزیابی) عملکرد کارکنان ۶ تا ۱۲ ساعت  
۵ مدیریت آموزش کارکنان(ISO 15000) ۶ تا ۱۲ ساعت  
۶ نظام جانشین پروری و مسیر ارتقاء شغلی ۶ تا ۱۲ ساعت  
۷ مدیریت استعداد در سازمان ۶ تا ۱۲ ساعت  
۸ مدیریت نظام جبران خدمت (حقوق و مزایا) ۶ تا ۱۲ ساعت  
۹ مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی(OHSAS) ۶ ساعت  
۱۰ فرسودگی شغلی  و اعتیاد به کار ۶ ساعت
۱۱ مدیریت استراتژیک منابع انسانی ۶ تا ۱۲ ساعت
۱۲ مدل تعالی مدیریت منابع انسانی (جایزه تعالی) ۶ تا ۱۲ ساعت
۱۳ مدیریت سرمایه های فکری در سازمان ۶ ساعت
۱۴ مانیتورینگ فرآیند آموزش ۶ ساعت
۱۵ ارتقای اثربخشی آموزش ها ۶ ساعت
۱۶ رویکردهای نو در طراحی برنامه ریزی آموزشی ۶ ساعت
۱۷ متدلوژی سنجش اثربخشی دوره های آموزشی ۶ ساعت
۱۸ متدلوژی نیازسنجی آموزشی ۶ ساعت
۱۹ موانع پیشرفت زنان در سازمان و سقف شیشه ای ۶ ساعت
۲۰ سرمایه های انسانی ، تنها مزیت رقابتی ۶ ساعت
۲۱ ترک خدمت و بازنشستگی ۶ ساعت
۲۲ ویژگی های کارکنان حرفه ای ۶ ساعت
۲۳ آشنایی با مسئولیت ها و اهداف مدیریت منابع انسانی ۶ ساعت