دوره های مدیریت رفتار سازمانی

دوره های مدیریت رفتار سازمانی
ردیف عنوان دوره ساعت پیشنهادی دوره قیمت
۱ مدیریت رفتار سازمانی (مقدماتی) ۱۲ ساعت  
۲ مدیریت رفتار سازمانی (پیشرفته) ۱۲ ساعت  
۳ مدیریت انگیزش در کارکنان سازمان ۶ ساعت  
۴ نگرش، ادراک و یادگیری کارکنان ۶ ساعت  
۵ مبانی تصمیم گیری و روش حل مسئله ۶ ساعت  
۶ تیم سازی و کار گروهی ۶ ساعت  
۷ مدیریت ارتباطات موثر ۱۲ ساعت  
۸ فنون مذاکره ۶ ساعت  
۹ مدیریت تعارض و مهارت انتقاد ۶ ساعت  
۱۰ تفکر خلاق و نوآوری ۶ ساعت  
۱۱ رفتار سیاسی در سازمان ۶ ساعت  
۱۲ مدیریت تغییر  و مدیریت تحول ۱۲ ساعت  
۱۳ مدیریت استرس ۶ ساعت  
۱۴ هوشمندی سازمانی (هوش هیجانی) ۱۲ ساعت  
۱۵ رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان ۶ ساعت  
۱۶ توانمند سازی نیروی انسانی در سازمان ۶ ساعت  
۱۷ رفتار شهروندی در سازمان ۶ ساعت  
۱۸ عدالت سازمانی چیست و چگونه ساخته می شود ۶ ساعت  
۱۹ شیوه های شکل گیری اعتماد سازمانی ۶ ساعت  
۲۰ شخصیت شناسی کارکنان ۶ ساعت  
۲۱ کیفیت زندگی کاری کارکنان ۶ ساعت  
۲۲ مدیریت سبک زندگی کارکنان ۶ ساعت  
۲۳ اخلاق حرفه ای ۶ ساعت  
۲۴ هوشمندی سازمانی (فرهنگی) ۶ ساعت  
۲۵ فرهنگ سازمان ۶ ساعت  
۲۶ معنویت سازمانی ۶ ساعت  
۲۷ مدیریت اسلامی و اخلاق اسلامی در کار ۶ ساعت