دوره های مدیریت بازاریابی

دوره های مدیریت بازاریابی

ردیف عنوان دوره ساعت پیشنهادی دوره قیمت
۱ مدیریت بازاریابی ۶ ساعت  
۲ تجزیه و تحلیل رفتار مصرف کننده ۶ ساعت  
۳ مدیریت تبلیغات  موثر ۶ ساعت  
۴ نقش شبکه های اجتماعی در بازاریابی و فروش ۶ ساعت  
۵ فروش حضوری و ویزیتوری حرفه ای ۶ ساعت  
۶ برند و مدیریت برند ۶ ساعت  
۷ تصمیم گیری مشتری و عوامل موثر در آن ۶ ساعت  
۸ بازاریابی عصب پایه (نرومارکتینگ) ۶ ساعت  
۹ بازاریابی حسی ۶ ساعت  
۱۰ خرید شناسی ۶ ساعت  
۱۱ اصول مدیریت بازاریابی بانک ها ۶ ساعت  
۱۲ اصول مدیریت بازاریابی بیمه ها ۶ ساعت  
۱۳ تکنیک های متقاعد کردن مشتریان ۶ ساعت  
۱۴ رنگ شناسی در بازاریابی ۶ ساعت  
۱۵ بخش بندی بازار ۶ ساعت  
۱۶ استراتژی های بازاریابی ۶ ساعت  
۱۷ عوامل تاثیر گذار درون فردی بر فرآیند خرید ۶ ساعت  
۱۸ عوامل تاثیر گذار بیرونی بر فرآیند خرید ۶ ساعت  
۱۹ مدیریت ارتباط با مشتری CRM ۶ ساعت