دوره های مدیریت امور اداری و پرسنلی

دوره های مدیریت امور اداری و پرسنلی
ردیف عنوان دوره ساعت پیشنهادی دوره قیمت
۱ آموزش مکاتبات اداری ۶ ساعت  
۲ فن مدیریت جلسه ۶ ساعت  
۳ آیین نامه های پرسنلی ۶ ساعت  
۴ قوانین کار و شیوه های عقد قرار داد کارکنان ۶ ساعت  
۵ اتوماسیون اداری ۶ ساعت  
۶ آموزش منشی گری و مسئول دفتر ۶ ساعت  
۷ شیوه های بایگانی اسناد و مدارک ۶ ساعت  
۸ مدیریت خدمات پرسنلی و امور رفاهی ۶ ساعت  
۹ اصول تجزیه و تحلیل سیستم و فرآیندها ۱۲ ساعت  
۱۰  حفاظت فیزیکی (وظایف انتظامات سازمان‌ها) ۶ ساعت  
۱۱ طرح تکریم ارباب رجوع ۶ ساعت  
۱۲ مدیریت روابط عمومی ۶ ساعت  
۱۳ خدمات حرفه ای آبدارخانه ۶ ساعت  
۱۴ مهارت های کلیدی ویژه مسئولین دفاتر مدیران ۶ ساعت  
۱۵ اصول و آداب تشریفات ۶ ساعت  
۱۶ مدیریت امور اداری و کارگزینی ۶ ساعت  
۱۷ مسئولین دفاتر مدیران ۶ ساعت