دوره های تحقیقات

دوره های تحقیقات
ردیف عنوان دوره ساعت پیشنهادی دوره قیمت
۱ روش های پایان نامه نویسی ۲۰ ساعت  
۲ روش پروپوزال نویسی ۲۰ ساعت  
۳ روش تحقیق کیفی ۲۰ ساعت  
۴ روش تحقیق کمی ۲۰ ساعت  
۵ روش تحقیق آمیخته ۲۰ ساعت  
۶ روش های سنجش و محاسبه در تحقیق ۲۰ ساعت  
۷ روش های سنجش روایی ۲۰ ساعت