گروه مهندسی گیتا

قبل از شروع کلاس حتما فایل راهنمای کلاس را مطالعه کنید.

ردیفعنوان دورهزمانلینک دسترسی
۱نکات ویژه در نظارت تاسیسات برپایه آخرین ویرایش مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان۱۶ ساعت در سه روزاتصال