کلاس آنلاین

قبل از شروع کلاس حتما فایل راهنمای کلاس را مطالعه کنید.

شرح کلاسگروهلینک اتصال
درس نگرش سیستمی خانم دکترمسگریانارشد بانکیاتصال
گزارش دهی مالی استاد آقای بذرافشانارشد بانکیاتصال
سیستم اطلاعات مدیریت-خانم دکتر زمان پورارشد بانکیاتصال
درس مدیریت دارائی ها خانم دکتر مدانلوارشد بانکیاتصال
مدیریت سرمایه دکتری دکتر حقیقت دوستیدوره دکتریاتصال
مدیریت سرمایه ارشد بانکی خانم دکتر تسلیمیارشد بانکیاتصال
درس مدیریت پورتفوی بانکی-دکتر کریمیارشد بانکیاتصال
جهانی شدن کسب و کار-دکتر محمودزاده-دوره دکتریاتصال
رهبری-دکتر کیاکجوریدکتری۱۴۰۱اتصال
سرمایه های اجتماعی-دکتر شارع پوردوره دکتریاتصال
قوانین و مقررات امور مالی بین الملل-دکتر مدانلوارشد بانکیاتصال
مدیریت استراتژیک بانکی-دکتر قاسمیارشد بانکیاتصال
روش تحقیق-خانم دکتر زمانپورارشد بانکیاتصال
درس مدیریت ریسک-دکتر خاوریارشد بانکیاتصال
اقتصاد خردو کلان خانم دکتر تسلیمیارشد بانکیاتصال
درس زبان تخصصی-خانم دکتر رضاپورارشد بانکیاتصال
درس بازارها و نهاده‌ها-آقای دکتر کریمی ریکندهارشد بانکیاتصال
درس حسابداری مدیریت خانم دکتر مدانلوارشد بانکیاتصال
درس رهبری آقای دکتر کیادوره دکتریاتصال
حسابداری مدیریت-خانم دکتر مدانلوارشداتصال
درس روش تحقیق-خانم دکتر رضاپورارشداتصال
گزارش دهی مالی بانکی-خانم دکتر یوسفیارشد بانکیاتصال
مدیریت مالی بین المللی-آقای دکتر رضویارشد بانکیاتصال
مدیریت پرتفوی خدمات بانکی-دکتر کریمی ریکندهارشد بانکیاتصال
درس تجربه عملی تدریس-دکترضیابری POST DBAاتصال
درس مدیریت تولید-دکتر خلیلیارشد ۱۴۰۰اتصال
درس مدیریت مالی ودارائی ها-خانم دکتر مدانلوارشد بانکیاتصال
درس مهندسی سیستم دکترقلی پوردکتری۹۹-۴۰۰اتصال
درس قوانین و مقررات بانکداری الکترونیکی-دکتر کریمیارشد بانکیاتصال
درس مدیریت منابع انسانی-آقای دکتر عابدیارشد بانکی
ارشد عمومی
اتصال
سیستم اطلاعات مدیریت خانم دکتر مدانلوارشد بانکیاتصال
درس بازاریابی-آقای دکتر قاسمیارشد۱۴۰۰ اتصال
درس روش تحقیق-آقای دکتر ضیابریدکتری۹۹ اتصال
درس زبان انگلیسی-خانم دکتر رضاپور ارشد بانکی اتصال
درس مدیریت بازاریابی-آقای دکتر گلپورارشد بانکی اتصال
کارگاه تدوین مقاله-دکتر شارع پورPost-DBAاتصال
درس مدیریت ریسک-دکتر خاوریارشد بانکی اتصال
درس مدیریت سرمایه۲-دکتر حقیقت دوستیدکتری۹۹ اتصال
مدیریت استراتژیک-آقای دکتر شاه محمدیدکتری ۹۹-۱۴۰۰اتصال
مهارتهای عمومی مدیریت-آقای محسنی دکتری اتصال
جهانی شدن کسب و کار-آقای دکتر مجیبی دکتری اتصال
درس مدیریت استراتژیک-مدیریت بانکی-آقای دکتر قاسمی دکتری اتصال
درس روش تحقیق- خانم دکتر رضاپورارشد بانکیاتصال
درس مدیریت بازاریابی خانم دکتر نجفیارشد بانکی اتصال
دانشجویان واحد ساری از این جدول برای ورود به کلاس های خود استفاده کنند
ردیفشرح کلاسگروهاستادساعات برگزاریلینک اتصال
۱کلاس‌های مجموعه دخانیات-مدیریت خارجیمجتمع دخانیاتآقای مهندس گودرزیشنبه ۰۹/۲۷
سه‌شنبه ۰۹/۳۰
شنبه ۱۰/۰۴
سه‌شنبه ۱۰/۰۷
اتصال
دوره های مختص کوتاه مدت ساری
سازمان مدیریت صنعتی مازندران
سازمان مدیریت صنعتی استان مازندران