مشاوره

در حال حاضر رویکرد سازمان مدیریت  صنعتی مازندران از گسترش جغرافیایی بازار به سمت تمرکز ، نفوذ و تنوع محصول در همین استان تغییر پیدا نموده است . در این راستا جمع علمی پر توان سازمان توانستند اولین مرکز پژوهشی بهبود فرآیندهای سازمان را  تحت نظر  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس نمایند و امیدوارند که در آینده نزدیک آن را به پژوهشگاه مدیریت ارتقاء دهند.