دوره های بلند مدت

۱- دوره درسطح کاردانی مدیریت صنعتی

۲- دوره درسطح کارشناسی مدیریت صنعتی

۳- دوره درسطح کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

۴- دوره درسطح دکتری کسب و کار DBA