همایش منابع نسانی

دوره آموزشی چالش ها و راهکارهای منابع انسانی در عصر تحولات نوظهور

رستوران میزبان

همایش منابع انسانی
همایش منابع انسانی رستوران میزبان